e z i o   -   d a s   s a n a t o r i u m   z u r   t o d e s a n z e i g e

2000


D A S   H A U S

NORBERTO PRESTO

H O L G E R

REGIE PETER LANGE

LIZ &

THEATER AN DER PARKAUE BERLIND I E   R Ä U B E R

FRIEDRICH SCHILLER

S C H W E I Z E R   &   H E R M A N N

REGIE HELLA MÜLLER

LANDESTHEATER PARCHIMW O Y Z E C K

GEORG BÜCHNER

H A U P T M A N N

REGIE ANDRÉ HILLER

LANDESTHEATER PARCHIM

2001


B E Z A H L T   W I R D   N I C H T

DARIO FO

L U I G I

REGIE HELLA MÜLLER

1. THEATER DER STADT ZEITZW I N T E R K R I E G

CHRISTIAN MARTIN

P A T R I A R C H

REGIE PETER LANGE

LIZ THEATER BERLINU N B E S T Ä N D I G K E I T   A U F

B E I D E N   S E I T E N

PIERRE CARLET DE CHAMBLAIN

DE MARIVAUX          

P R I N Z

REGIE SVEN GRUNERT

KLEINES THEATER LANDSHUT